Utvalt inlägg

Vad denna blogg handlar om

Denna blogg handlar om att få syn på lärande. Hur får man då syn på lärande? Både sitt egna och andras lärande, men kanske framförallt hur man ser på lärande (sitt egna och andras lärande). Vad är viktigt att lära? När? Hur? Var? Jag har för avsikt att ta upp olika syn på lärande och fördjupa diskussionen kring vad som kan läras ut och in, hur elever (eg alla som vill lära) får lust att förstå, och skolans och lärares drivkrafter till att lära ut på ”bästa” sätt och hur skolan och lärare lär nytt kring ämnesinnehåll och pedagogik (som säkert kan knytas till begreppet ”pedagogiskt ledarskap” (#pedagogisktledarskap).

För att i någon mån förtydliga vad vi diskuterar här skulle jag vilja lyfta fram två inspiratörer:

Peter Gärdenfors: “Lusten att förstå” :
http://www.ur.se/Produkter/160535-En-bok-en-forfattare-Peter-Gardenfors.
(tyvärr fungerar inte länken direkt numera; ämnet tas även upp i programmet ”Varifrån kommer lusten att lära”).

Richard Gerver: “Skolans drivkrafter – att leda in i det okända”:
http://www.ur.se/Produkter/174592-UR-Samtiden-Skolans-drivkrafter-Att-leda-in-i-det-okanda.

På Twitter använder jag tagen #synpålärande för att lyfta fram det som jag tolkar som (olika) syn på lärande (det ska förhoppningsvis vara möjligt att se detta twitterflöde nere till höger på denna sida). Här är bara ett (av många) bra exempel på intressant tråd i ämnet.

En poäng med bloggen var först att att lyfta fram andra personers förhållningssätt och syn på lärande, dvs att ta in andras tankar kring lärande; men det har inte fallit så väl ut. Men vill du som läser detta ha med en text så tar jag säkert emot den med öppna armar.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Lärande -performativ diskurs eller performativ karaktär

Inom nätkursen Digital kompetens och lärande tas upp att lärande kan beskrivas som design av fakta och karaktäriseras som performativt. Kress & Selander (2010) Design för lärande menar att lärande kan uppfattas i analogi med design. Säljö (2015) talar om en performativ karaktär på lärandet där ”man visar att man kan använda viktiga delar av det kulturella minnet och integrera det i det egna problemet eller den egna frågeställningen” (Säljö, 2019). Skolverket (2018) refererar till Design för lärande och menar att ”lärande blir inte främst en förmåga att minnas, utan handlar att använda sina kunskaper för att göra analyser, kommunicera och samverka med andra”.

Läs mer

Finns ”ett tredje rum” mellan teori och praktik?

Finns ett ”Third space” mellan ”Campus Courses and Field Experiences”? Ken Zeichner (2010) har undersökt frågan: ”Rethinking the Connection Between Campus Courses and Field Experiences in College- and University-Based Teacher Education”. Ibland pratar man om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ett sådant tredje rum.

Ett intressant stycke i texten är när Zeichner berättar om den akademiska läraren Pam Grossman som använde sig av en erfarens lärares, Yvonne Divans Hutchinson, blogg för att beskriva metod och pedagogik inom skolan [andra exempel]:

Läs mer

Active, blended and connected learning

Prof Alejandro Armellini, Dean of Digital and Distrubuted Learning, Univ of Portsmouth, UK, visade två av fyra fält i en fyrfältare rörande kursers och utbildningars närhet (x-axeln) och synkron/asynkron (y-axeln). Vad kan man lägga till i nedanstående fyrfältare?:

En fyrfältare som fångar in trad undervisning och renoldlade nätkurser på distans
Läs mer

Kunskapskraven i Skolan

Kunskapskrav och syn på kunskap diskuteras i många trådar. Nedan en spännande reportageserie om kunskapskraven i skolan, dess rötter och dess framtid (hela serien):

För en tolkande kunskapssyn:
Skolverkets generaldirektör (1999-2003) Mats Ekholm.
Per Eliasson – historia.
Skolverkets generaldirektör (1991-1998) Ulf P Lundgren.

För en faktabaserad kunskapssyn:
Magnus Henriksson.
Åsa Wikforss.
Jonas Linderothpedagogen som tystnade.

Kanske är nuvarande (2017-) generaldirektör för Skolverket, Peter Fredriksson, för en medelväg mellan två ovanstående motstående sidor. ..

Digitala infödingar

…Döm då om min förvåning när jag under Bett 2017 fick höra inte mindre än två av varandra oberoende forskare inom området digitalisering av skolan nämna just Digital Natives som en bakgrundsförklaring till att lärarutbildningarna i Norden har svårt att klara av att ändra på sin utbildning så att den passar dagens förväntningar på en nyexaminerad lärares förmågor och kompetenser.
Man förklarade helt enkelt att lärarutbildare anser att det är svårt, men också inte så nödvändigt, då de unga lärarstudenterna är digitala infödingar som redan kan det där med ”data”. Vilken rappakalja! Vi som jobbar med skola vet att det på intet sätt är en garanti att våra elever eller unga lärarstudenter har någon som helst digital baskunskap. De kan googla, spela och lite till. Men de har inte work skills.

Det finns bra nätkurser inom IKT-området, som till exempel ”Digitala medier och lärande” (15 hp), ”Bibliotek i nätverkssamhället” (15 hp) och ”Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier” (7,5 hp) som är helt frivilliga för lärarstudenter. Som tyvärr få lärarstudenter går! Borde något av detta vara obligatoriskt? Läs mer